บริษัท หลุยส์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมและความชำนาญในแต่ละส่วน

วิสัยทัศน์

เรมอน ยวี หุ้นส่วนบริษัท

หลายปีมานี้มีคนไต้หวันเป็นจำนวนมากที่ถูกขังเรือนจำในประเทศไทยเนื่องจากได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดีอาญา ครอบครัวของจำเลยไม่มีข้อมูลแม้กระทั่งการที่จะเข้าเยี่ยมจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ยากลำบากเนื่องจากความแตกต่างทางภาษาด้านและวัฒนธรรม ในทางตรงกันข้ามนักกฎหมายไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ที่มีความชำนาญในทางการต่างประเทศมักจะไม่ค่อยรับทำคดีอาญา ทำให้ครอบครัวของจำเลยมีปัญหาในการหาทนายความในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้บางคนถูกหลอกในบางกรณีพบว่าเจอทนายความที่ไม่ได้มีใบรับอนุญาตว่าความแต่ปลอมตนเป็นทนายความ จากกรณีดังกล่าวไรมอนหวังว่าครอบครัวของจำเลยจะได้ความเข้าใจสถานการณ์ของจำเลยในเรือนจำไทยได้มากยิ่งขึ้น

การดำเนินงาน

สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา

• การบังคับใช้สิทธิบัตร การออกใบอนุญาตและการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง
• การบังคับใช้เครื่องหมายทางการค้า การออกใบอนุญาต และการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง
• การบังคับใช้ลิขสิทธิ์ การออกใบอนุญาต และการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง
• ความลับทางการค้า
• การจดทะเบียนชื่อ การระงับข้อพิพาท

การดำเนินคดีและการระงับข้อพิพาท

• กฎหมายแพ่ง
• กฎหมายอาญา
• กฎหมายปกครอง
• การเรียกค่าเสียหายจากรัฐ
• การสนับสนุนการเข้าร่วมของภาคเอกชนในโปรเจกโครงสร้างพื้นฐาน
• วิธีพิจารณาความคดีจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
• อนุญาโตตุลาการ
• ไกล่เกลี่ย
• การบังคับคดี

คอร์ปอเรทและการลุงทุน

• การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• เงินให้กู้ยืมร่วม
• อนุญาโตตุลาการในประเทศและระหว่างประเทศ
• การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
• สัญญาระหว่างรัฐบาล
• ปัญหาด้านภาษี
• ปัญหากฎหมายในเรื่องยา
• ปัญหาในอสังหาริมทรัพย์
• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

• กฎหมายพาณิชย์นาวี
• กฎหมายขัดกัน
• กฎหมายประกัน
• กฎหมายคนเข้าเมือง
• ปัญหาแรงงานต่างด้าว
• กฎหมายการเดินอากาศ
• กฎหมายสิ่งแวดล้อม
• ทรัพยากรธรรมชาติ
• การดำเนินการทางต่างประเทศ

Leading legal services for ASEAN region

Suparaporn Lapatikarn – Attorney at Law -สุภาพร

ทีม หลุยส์ มีชื่อเสียงในด้านการให้บริการคำปรึกษาด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพในสาธารณรัฐประชาชนจีนมามากกว่า 45 ปีแล้ว จากการทำงานร่วมกับทนายความในอาเซียนเราได้พัฒนาให้มีบริการทางด้านกฎหมายแก่ลูกความแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ